STANOVY

Cordatum Praha z.s.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Cordatum Praha z.s.
 2. Identifikační číslo: 22868208.
 3. Sídlo: Praha 3, Písecká 9/1968, PSČ: 130 00.
 4. Právní forma: spolek.

Čl. II.

Statut Spolku

 1. Cordatum Praha z.s. (dále jen „Spolek“) je samosprávný a dobrovolný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).
 2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. III.

Účel Spolku

 1. Účelem Spolku je všestranná podpora rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání. K naplnění účelu Spolku bude Spolek vyvíjet zejména tyto hlavní činnosti:
  • bezplatné internetové poradenství pro mladé a dospívající, a to na webových stránkách www.poradna-lasky.cz;
  • bezplatnou informační činnost;
  • pořádání vlastních vzdělávacích akcí (zejména semináře, přednášky, diskusní skupiny a krátkodobé kurzy);
  • propagační a popularizační činnost související s účelem Spolku; a
  • propagaci dobrého jména Spolku.
 2. Za účelem podpory a financování hlavních činností Spolku specifikovaných v odst. 1 č. III. stanov Spolku může Spolek realizovat jako vedlejší hospodářskou činnost zejména tyto činnosti:
  • pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, poskytování reklamního prostoru na webových stránkách Spolku.

Čl. IV.

Členství

 1. Členství ve Spolku se dělí na členství běžné a na členství aktivní.
 2. Běžným členem a aktivním členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 - ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli činností Spolku, které dodržují stanovy a které byly v souladu s těmito stanovami za člena Spolku přijaty.
 3. Ke vzniku běžného členství ve Spolku je třeba písemné žádosti uchazeče o přijetí do Spolku, schválení přijetí uchazeče do Spolku Radou spolku a zaplacení členského příspěvku.
 4. Aktivním členem Spolku se bez dalšího automaticky stali členové přípravného výboru, a to ke dni registrace Spolku. V ostatních případech je ke vzniku aktivního členství ve Spolku třeba, aby uchazeč o aktivní členství ve Spolku byl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců běžným členem Spolku, jehož členství ve Spolku vzniklo v souladu s odst. 3 čl. IV. stanov Spolku, popř. se stal běžným členem Spolku v souladu s odst. 11 čl. IV. stanov Spolku, přičemž lhůta 12 měsíců dle tohoto odstavce počíná běžet ode dne schválení přijetí uchazeče za běžného člena do Spolku Radou spolku, popř. ode dne rozhodnutí Rady spolku dle odst. 11 čl. IV. stanov Spolku. Ke vzniku aktivního členství ve Spolku je dále třeba písemné žádosti uchazeče o přijetí za aktivního člena do Spolku a schválení přijetí uchazeče do Spolku jako aktivního člena Radou spolku. Ke vzniku aktivního členství není třeba zaplacení členského příspěvku, pokud již byl uhrazen uchazečem o přijetí za aktivního člena Spolku v příslušném kalendářním roce v rámci jeho běžného členství ve Spolku.
 5. Členský příspěvek je splatný ročně. Člen Spolku jej uhradí při vstupu do Spolku a poté každoročně po dobu jeho běžného nebo aktivního členství ve Spolku, nejpozději do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Výši ročního členského příspěvku pro fyzickou osobu a právnickou osobu stanoví Rada spolku.
 6. Běžné členství ve Spolku vzniká v den, kdy Rada spolku schválila přijetí uchazeče o běžné členství do Spolku.
 7. Aktivní členství ve Spolku vzniká v den, kdy Rada spolku schválila přijetí uchazeče o aktivní členství do Spolku.
 8. Dokladem o běžném nebo aktivním členství ve Spolku je potvrzení o běžném nebo aktivním členství vydané Radou spolku.
 9. Běžné i aktivní členství ve Spolku je nepřevoditelné.
 10. Běžné i aktivní členství ve Spolku zaniká:
  1. úmrtím člena, pokud je fyzickou osobou, a to v den smrti člena;
  2. zánikem člena, pokud je právnickou osobou, bez právního nástupce, a to v den výmazu člena z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku;
  3. vystoupením člena, a to v den doručení písemného oznámení o vystoupení Radě spolku;
  4. vyloučením člena, a to v den, kdy o vyloučení člena rozhodla Rada spolku;
  5. nezaplacením ročního členského příspěvku ve výši, v době jeho splatnosti a způsobem, který schválila Rada spolku, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou určí Rada spolku v písemné výzvě běžnému a/nebo aktivnímu členu Spolku, který je v prodlení se zaplacením ročního členského příspěvku;
  6. zánikem Spolku, a to v den, kdy Rada spolku rozhodne o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem nebo v den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zrušení Spolku s likvidací.
 11. Rada spolku může rozhodnout o ztrátě aktivního členství člena Spolku s tím, že dnem rozhodnutí Rady spolku o ztrátě aktivního členství člena Spolku se tento stává běžným členem Spolku se všemi právy a povinnostmi běžného člena Spolku dle stanov Spolku.
 12. Proti rozhodnutí Rady spolku dle odst. 11 čl. IV. stanov Spolku a proti rozhodnutí Rady spolku o vyloučení běžného a/nebo aktivního člena Spolku není dle stanov Spolku opravný prostředek přípustný.
 13. Zaniklo-li běžné nebo aktivní členství ve Spolku z důvodů uvedených v odst. 10 písm. d) čl. IV. stanov Spolku, lze se po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne, kdy Rada spolku rozhodla o vyloučení člena, opětovně ucházet o běžné členství ve Spolku.

Čl. V.

Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Aktivní člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti Spolku;
  2. účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni;
  3. být volen za člena Rady spolku;
  4. obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  5. být informován o naplňování cílů činnosti Spolku; a
  6. požívat výhod spojených s aktivním členstvím ve Spolku.
 2. Běžný člen má právo zejména:
  1. obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  2. být informován o naplňování cílů činnosti Spolku;
  3. požívat výhod spojených s běžným členstvím ve Spolku.
 3. Běžný člen nemá práva uvedená v odst. 1. písm. a), písm. b), písm. c) a písm. f) čl. V. stanov Spolku.
 4. Aktivní člen má za povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy Spolku;
  2. dodržovat veškerá rozhodnutí orgánů Spolku;
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, byl-li do takové funkce zvolen;
  4. platit členské příspěvky; tuto povinnost nemají členové Rady spolku;
  5. aktivně se podílet na plnění cílů činnosti Spolku;
  6. chránit majetek a dobré jméno Spolku;
  7. písemně oznamovat Radě spolku jakoukoliv změnu týkající se identifikačních údajů aktivního člena Spolku, které jsou o osobě aktivního člena vedeny Spolkem.
 5. Aktivnímu členu mohou být rozhodnutím Rady spolku uloženy i další povinnosti, které nejsou uvedeny v odst. 4 čl. V. stanov Spolku. Takto uložené povinnosti nesmějí být v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo stanovami Spolku.
 6. Běžný člen má veškeré povinnosti aktivního člena kromě povinnosti stanovené v odst. 4. písm. c) čl. V. stanov Spolku s tím, že běžnému členovi nemohou být uloženy Radou spolku jiné povinnosti než ty, které jsou obsaženy ve stanovách Spolku.

Čl. VI.

Orgány Spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze, a
 2. rada spolku.

Čl. VII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni aktivní členové Spolku.
 3. Členskou schůzi svolává Rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členská schůze se svolává písemnými pozvánkami doručenými všem aktivním členům Spolku alespoň 5 (pět) dní přede dnem jejího konání. V pozvánce musí být uveden program zasedání Členské schůze stanovený Radou spolku, místo a čas konání zasedání Členské schůze. Za písemnou pozvánku se považuje též pozvánka v elektronické podobě (email, datová schránka), která je doručena aktivnímu členu Spolku. Členskou schůzi lze svolat i telefonicky s tím, že v takovém případě lze zasedání Členské schůze uskutečnit pouze v případě, že se v navrženém termínu budou zasedání Členské schůze účastnit všichni aktivní členové Spolku s tím, že současně bude jednomyslně schválen program zasedání Členské schůze.
 4. Členská schůze:
  1. navrhuje změny stanov Spolku;
  2. navrhuje změny organizačního a jednacího řádu Spolku, je-li takový řád Spolkem vydán;
  3. volí členy Rady spolku;
  4. odvolává členy Rady spolku;
  5. vyjadřuje se ke koncepci Spolku, strategii činnosti Spolku a cílům Spolku předložených Radou spolku; a
  6. rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Rada spolku.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech aktivních členů Spolku. Hlasovací právo členů Členské schůze je rovné; každý aktivní člen má 1 (jeden) hlas.
 6. Průběh zasedání Členské schůze probíhá tak, že Rada spolku, která svolala Členskou schůzi, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Členská schůze zvolí předsedu zasedání, který zajišťuje vedení zasedání Členské schůze dle programu uvedeného v pozvánce (čl. VII. odst. 3 stanov Spolku).
 7. K přijetí rozhodnutí o volbě a odvolání člena Rady spolku je třeba souhlasu všech přítomných členů účastnících se Členská schůze, v ostatních věcech rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Členské schůze.
 8. Jestliže na řádně svolané Členské schůzi, na které dle programu zasedání Členské schůze mělo dojít k volbě a/nebo odvolání člena Rady spolku, nedojde k takové volbě a/nebo odvolání člena schůze z důvodu, že nedošlo k jednomyslnému rozhodnutí Členské schůze o volbě a/nebo odvolání člena Rady spolku, přebírá v takovém případě pravomoci Členské schůze stanovené v odst. 4 písm. c) a písm. d) čl. VII. stanov Spolku Rada spolku.

Čl. VIII.

Rada spolku

 1. Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
 2. Rada spolku má 3 členy. Členy Rady spolku volí Členská schůze. Funkční období jednotlivých členů Rady spolku je na dobu neurčitou. Členem Rady spolku může být pouze aktivní člen Spolku, který je fyzickou osobou. Členové Rady spolku mohou být voleni opakovaně.
 3. Rada spolku volí ze svého středu Předsedu spolku a Místopředsedu spolku. Předseda spolku svolává Radu spolku, a to nejméně dvakrát ročně.
 4. Každý člen Rady spolku je oprávněn jednat za Spolek samostatně.
 5. Rada spolku zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Spolku;
  2. navrhuje změny stanov Spolku;
  3. navrhuje změny organizačního a jednacího řádu Spolku, je-li takový řád Spolkem vydán;
  4. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období;
  5. volí a odvolává člena Rady spolku v případě stanoveném v čl. VII. odst. 8 stanov Spolku;
  6. řídí a koordinuje činnost Spolku;
  7. svolává Členskou schůzi;
  8. zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze;
  9. rozhoduje o přijetí za běžného i aktivního člena Spolku;
  10. rozhoduje o vyloučení běžného i aktivního člena Spolku;
  11. rozhoduje o ztrátě aktivního členství člena Spolku;
  12. vydává potvrzení o běžném a aktivním členství ve Spolku;
  13. rozhoduje o výši členského příspěvku pro fyzickou osobu a právnickou osobu;
  14. předkládá Členské schůzi výroční zprávu o činnosti Spolku;
  15. sestavuje rozpočet Spolku;
  16. schvaluje výsledek hospodaření Spolku;
  17. schvaluje výroční zprávu o činnosti Spolku a rozpočet sestavený Radou spolku;
  18. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací;
  19. rozhoduje o přeměně Spolku; a
  20. rozhoduje o všech dalších otázkách Spolku v případě, pokud je nepředloží k rozhodnutí Členské schůzi.
 6. Rada spolku rozhoduje ve všech dalších věcech, které stanovy Spolku nesvěřují jiným orgánům Spolku.
 7. Rada spolku rozhoduje na základě hlasování. Každý člen Rady spolku má jeden hlas. Hlasovací právo členů Rady spolku je rovné.
 8. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 9. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li stanovy Spolku jinak.
 10. K přijetí rozhodnutí o změně stanov Spolku a o zrušení Spolku je třeba souhlasu všech členů Rady spolku, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů Rady spolku.
 11. Funkce člena Rady spolku zaniká:
  1. dobrovolným vzdáním se funkce člena Rady spolku, a to v den, kdy je písemné vzdání se funkce člena Rady spolku doručeno Radě spolku;
  2. odvoláním člena Rady spolku Členskou schůzí, popř. odvoláním Radou spolku za podmínek stanovených v odst. 7 čl. VII. stanov Spolku;
  3. úmrtím člena Rady spolku, pokud je fyzickou osobou, a to v den smrti člena Rady spolku.

Čl. IX.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku Spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky běžných a aktivních členů Spolku;
  2. výnosy majetku Spolku;
  3. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
  4. dotace a granty;
  5. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku specifikovaných v čl. III. stanov Spolku.
 3. Za hospodaření Spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření Spolku, která je součástí výroční zprávy o činnosti Spolku.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu sestaveného Radou spolku.

Čl. X.

Zrušení a zánik Spolku

 1. Spolek se zrušuje:
  1. rozhodnutím Rady spolku o zrušení Spolku s likvidací;
  2. rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací.
 2. V případě zrušení Spolku s likvidací se případný likvidační zůstatek převede na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako Spolek, a to dle rozhodnutí Rady spolku.
 3. Postup při zrušení Spolku s likvidací se řídí příslušnými ustanovením NOZ.
 4. Spolek zaniká výmazem z příslušného veřejného rejstříku.

Čl. XI.

Závěrečné ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí Rady spolku vydat organizační a jednací řád Spolku.
 2. Není – li ve stanovách Spolku výslovně uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku příslušnými ustanoveními NOZ.
 3. Tyto stanovy Spolku nahrazují stanovy Spolku ze dne 13. 5. 2010 a nabývají účinnosti jejich schválením ze strany Rady spolku. Znění stanov Spolku bylo schváleno Radou spolku konanou dne 22. 10. 2014.
 4. Úplné znění stanov Spolku je uloženo v sídle Spolku.

. . .

Cordatum Praha z.s. © 2011 - 2023 | kontakt | Design & code by Štěpán Slíž