Poradna lásky – cíle a vize

Hlavním cílem webových stránek je uživatelům poskytovat bezplatné poradenské služby a dát prostor k jejich seberozvoji, k zamyšlení se nad problémy všedními i nevšedními a umožnit vzájemnou interakci. Dávají možnost podívat se na internet a i na realitu z jiných úhlů pohledu, což zprostředkovávají dobrovolníci v roli poradců, ale i jiní uživatelé stránek.

Dlouhodobou vizí stránek je snažit se o přiblížení světa virtuálního a reálného, např. pomocí setkání uživatelů, školení, kurzů apod. Poskytujeme možnost, aby se anonymní uživatelé byli schopni dívat na své problémy i „neanonymně“. Přestože je současným trendem jakýsi odstup od reality a stále ve větší míře dochází k navazování vztahů ve virtuálním světě, je naší vizí tyto dva světy opět více přiblížit a v dlouhodobém horizontu nastolit možnost opačného vývoje.

Poradna lásky má dlouhou historii, její počátky se datují do roku 2001, kdy se skupina mladých lidí rozhodla pokusit se ve svém volném času a zdarma podpořit ty uživatele, kteří o to jeví zájem a přesto se snaží zůstat v anonymitě. Pro ty uživatele, kteří mají potřebu se svěřit, poradit a nebo se jen tak vypovídat s tím, že vědí, že jim někdo naslouchá a má zájem podpořit je. V roce 2010 za tímto účelem vzniklo občanské sdružení Cordatum, které chce pokračovat v zavedené tradici a následně své služby rozšířit. Základem je, aby uživatelé stále mohli anonymně klást své dotazy a poradenství pro ně bylo bezplatné; aby se jim dostalo podpory, po které touží a aby se mohli střetnout s názory jiných v tomto bezpečném prostředí.

Webové stránky obsahují velké množství textů – ať již od dobrovolníků a nebo od samotných uživatelů. Je v našem zájmu, aby se na obsahu stránek podíleli i sami uživatelé a mohli tak konfrontovat své názory, zkušenosti. Poskytujeme prostor, aby se mohli podělit o své problémy, vědět, že v obtížných situacích nejsou sami a mohou je překonat. Dostávají podporu od našich dobrovolníků - mladých lidí, kteří mají zájem takto s ostatními komunikovat a dávají jim možnost svěřit se, podívat se na své obtíže z jiného úhlu pohledu.

Cílem je vystupovat rovnocenně – aby každá ze stran měla svůj prostor a mohla dát najevo svůj názor, aby se lidé mohli na těchto stránkách setkávat a sdílet své radosti i starosti. Principem je „podpora mladých mladými“. Na jedné straně těch mladých, kteří potřebují pro své obtíže a dotazy prostor a na straně druhé těch, kteří mají již něco za sebou, mají utříděné hodnotové žebříčky a chtějí ze svého přesvědčení vyvíjet činnost na podporu ostatních – lidí neznámých, ale zároveň jim velmi blízkých. V žádném případě se webové stránky nesnaží nijak suplovat práci odborníků a specialistů, ať už se jedná o lékaře, psychology, pedagogy apod.

Webové stránky nabízejí i části, jejichž cílem má být zábava, která může mimo jiné rozšířit obzory. Jejím prostřednictvím se mohou uživatelé dostat k informacím, které primárně nehledali. Celkově nabízíme stránky, kde se ctí zdravé lidské hodnoty jako vzájemný respekt, vstřícnost a skutečný zájem o druhé. Tento druh vystupování vyžadujeme od našich uživatelů, což má směřovat ke stále kvalitnějšímu a smysluplnějšímu obsahu webových stránek.

Můžeme jen doufat, že se nám to bude dále dařit. Vážíme si důvěry, kterou nám uživatelé od roku 2001 dávají a věříme, že ji nezklameme.

Tým poradny lásky

acrobat_logo.gif, 280B Poradna lásky v číslech 2020

acrobat_logo.gif, 280B Cíle jednotlivých rubrik poradenských stránek

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2022

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2021

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2020

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2019

Archiv zpráv

PODPOŘTE NÁS!

Dobrovolní poradci

Pozice dobrovolného poradce v Poradně-lásky je kvalifikovaná práce vyžadující nadšené lidi s energií a touhou podpořit druhé a chutí dále se vzdělávat. Uchazeči procházejí vícekolovým výběrovým řízením a ti, kteří splní podmínky spolupráce, jsou následně postupně připravováni a „vylaďováni“ na práci s klienty. Inzerce na nové poradce je průběžně zveřejňována.

acrobat_logo.gif, 280B Inzerát ke stažení zde

Kdo jsou naši dobrovolní poradci

Zájemci o pozice dobrovolných poradců se rekrutují zejména z řad studentů VŠ, kteří studují humanitní obory zaměřené na práci s lidmi, kde jsou mezilidské vztahy i člověk jako jedinec důležitým tématem po celou dobu studia. Mnozí z nich pokračují ve spolupráci s Poradnou-lásky i po nástupu do praxe. S potěšením lze vyjádřit vysokou míru spokojenosti s přístupem našich dobrovolných poradců. Jejich odpovědi klientům jsou na vynikající úrovni a svou práci dělají opravdu od srdce a se zájmem. I když pracují bez nároku na finanční odměnu, pokládají to za dobrou možnost získání praxe a potřebných zkušeností. K tomu jim poskytujeme konzultace, zázemí v podobě odborných informací a neustálý osobnostní rozvoj. O dobrém vztahu s našimi poradci svědčí nízká fluktuace a jednoznačné vyjádření zájmu spolupracovat s "naší neziskovkou" i nadále. Potvrzením prospěšnosti a přínosnosti jejich práce jsou i pozitivní reakce ze strany klientů, kteří se obracejí na Poradnu se svými dotazy.

Princip práce dobrovolného poradce

Každý z poradců si může zvolit jak množství práce, tak její časové rozvržení. Důležitým parametrem spolupráce je tedy i schopnost držet slovo a zakomponovat dobrovolnickou práci do běžného studijního či pracovního a osobního života. V takovémto případě jsou odměnou pozitivní pocity z dobře investovaného času, vnímání osobního posunu a zároveň i prospěšnosti, aby se mohli posunout jiní. Studentům lze vydat potvrzení o odborné praxi.

Poradci jsou rozděleni do skupin podle zkušeností, vzdělání apod. do těchto kategorií:

 • Junior poradce - poradce začátečník.
 • Senior poradce - pokročilejší, zkušenější poradce.
 • Senior 2 poradce - pokročilý, téměř samostatný poradce.
 • Poradce "direktor" - poradce s dlouhodobou praxí v poradenství a s hlubokou orientací v mezilidských vztazích s dokončeným vzděláním humanitního směru.

Dotazy klientů jsou zpracovávány jednotlivými poradci dle jejich časových možností. Junior poradcům přidělují dotazy "direktoři" - junior poradce tedy dostane ke zpracování konkrétní dotaz a nemůže si vybírat (může dotaz pouze přijmout či odmítnout bez udání důvodu). Jeho odpověď je následně kontrolována "direktor" poradcem. Až poté je odpověď klientovi zveřejněna na webových stránkách.

Senior poradce vidí soupis všech dotazů od klientů, které jsme obdrželi. Sám si vybírá, které dotazy zpracuje. Jeho odpovědi jsou taktéž vždy kontrolovány "direktor" poradcem a až poté je odpověď zveřejněna.

Senior 2 poradce pracuje samostatně - sám si vybírá dotazy, jeho odpovědi nejsou kontrolovány vždy, ale nárazově (min. jedenkrát týdně). Jeho odpovědi jsou ihned zobrazeny na webových stránkách.

Každý junior poradce mé svého konzultanta (supervizora) z řad "direktor" poradců, se kterým může kdykoli konzultovat svou odpověď. Ke svým odpovědím klientů dostává pravidelně zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu obdrží v případě potřeby všichni poradci, i senioři - těm se připisuje k odpovědi klientovi i interní poznámka k jejich práci. Taktéž všichni poradci mají na sebe vzájemně kontakt a mohou tedy kdykoli s kýmkoli z týmu nejasnosti a své otázky probrat dle svého uvážení.

Žádný z poradců nikdy nezpracovává dotaz, o kterém nemá dostatek informací, nebo by zde bylo riziko, že se jej osobně dotkne a ovlivní to odpověď.

Kodex poradce

Kodex poradce je dokument, který jasně definuje základní myšlenky a východiska pro práci poradce. Vymezuje tak náš postoj k poradenství jako takovému a poukazuje na naše zaměření.

Kodex poradce - Základní myšlenky a východiska pro práci poradce

 1. Poradenství vnímáme jako podporu a službu.
 2. Klient a poradce jsou lidsky na stejné úrovni.
  Nikdo není výše a ani níže.
 3. Pracujeme stylem „mladí mladým“.
  Naše internetové poradenství nenahrazuje
  odbornou pomoc a ani úlohu rodičů.
 • Na dotazy odpovídáme za sebe a od srdce.
 • Klient i poradce má své hranice, které je nutno vzájemně respektovat.
 • Jsme lidé a nestavíme se do pozic, které nám nepřísluší (např. Děd Vševěd, věštkyně, soudce, učitelka, mravokárce atd.).
 • Každý dotaz považujeme za důležitý, přestože jej tak sami nemusíme vnímat. Malý problém z našeho hlediska může být zásadním problémem pro druhého člověka.
 • Důležitý je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Nemusíme za každou cenu odpovědět. Nevadí, když něco nevíme.
 • Je třeba všímat si toho, že některé problémy jsou zástupné a jejich podstata tkví jinde.
 • I vyslechnutí je podpora a pomoc. Nejde o litování, ale o sdílení pocitů a pochopení.
 • Internetové poradenství má své meze a úskalí – některé typy problémů nelze na dálku vyřešit.
 • Nebojíme se klienta ptát na další informace a udržovat dlouhodobější kontakt.
 • Pokud nám něco není jasné, nedomýšlíme si, ale ptáme se (často klient píše něco jiného a něco jiného má na mysli).
 • Nepíšeme spekulace a neověřené informace faktického charakteru.
 • Vždy odpovídáme s ohledem na uvedený věk klienta. Nezapomínáme na to, že nemusí být uveden pravdivě.
 • Anonymita má své výhody i nevýhody (např. smyšlené problémy, předstíraný věk, výhrůžky atd.).
 • Nenecháme se citově vydírat a tlačit někam, kam nepatříme.
 • Pokud se mě problém osobně dotýká, nechám si časový odstup, než budu odpovídat nebo ho nebudu zpracovávat a předám jej kolegovi.
 • Podporujeme zdravé lidské vztahy a snažíme se řídit mravními principy (např. neradíme, jak někoho fyzicky napadnout, jak přebírat partnery, nepodporovat msty atd.).
 • Na stejnou problematiku mohou mít dva poradci odlišný názor – je třeba vzájemný respekt, protože u určitých typů dotazů není jedna „správná“ odpověď.
 • Veškeré odpovědi musí být v souladu se zákony platnými v ČR (např. pohlavní styk od 15ti let, užívání drog atd.).
 • Nehodnotíme jazykový projev klientů – zajímá nás podstata sdělení.
 • Náš jazykový projev je na patřičné úrovni (tj. nepoužívat vulgarity, snažit se o spisovnou češtinu; v určitých případech nevadí hovorové výrazy).

acrobat_logo.gif, 280B Kodex poradce ke stažení v .pdf

. . .

Cordatum Praha z.s. © 2011 - 2023 | kontakt | Design & code by Štěpán Slíž