Rozvoj osobnosti

Co děláme a proč

Sdružení vzniklo na jaře roku 2010 za účelem všestranné podpory rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání. Sdružení bylo založeno čtyřmi zakládajícími členy se společným zájmem a ochotou podílet se na neziskové činnosti. V roce 2014 se změnila právní forma sdružení na spolek.

Spolek Cordatum Praha se kromě projektu bezplatné internetové poradny pro mladé a dospívající zabývá i všestrannou podporou rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí „na míru“. Naše vzdělávací programy jsou realizovány na základě vzájemného sladění představ a cílů zadavatele a našeho přesvědčení, znalostí a zkušeností. Finanční prostředky získané realizací vzdělávacích akcí plynou do rozvoje naší "neziskovky" a umožňují provoz bezplatné internetové poradny.

Dovolte nastínit vám naši představu o pojetí a uchopení rozvojových programů, které můžeme vytvořit. Vzhledem k tomu, že děláme vždy programy „na míru“, nastíníme pouze možnosti, meze a východiska naší práce.

Konkrétní nabídka programu by se zakládala na konkrétní dohodě s vámi a byla by závislá na počtu účastníků, jejich hierarchii a zařazení ve struktuře firmy, na časové dotaci, na představě zadavatele o cílech programu apod.

Veškeré aktivity, které provozujeme, mají pozitivní zaměření – realizujeme takové programy, ve kterých se držíme našeho kréda: „Obracej se k slunci, ne k stínu“ (F. Nietzsche) a tímto směrem se snažíme inspirovat i účastníky našich programů.

Kdo jsme

Realizaci rozvojových programů zaštiťuje spolek Cordatum Praha (dříve občanské sdružení). Jedná se o neziskovou organizaci – pořádání programů tedy není „komerční záležitostí“ a všichni lektoři, kteří se na přípravě programů podílejí, vše dělají z důvodu svého osobního zápalu a nadšení pro oblast mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje. Jde tedy o jakousi „srdeční záležitost“, jak napovídá sám název našeho spolku (Cordatum = nadané srdcem).

Rozvojové programy zaštiťují odborní garanti s vysokoškolským vzděláním (obor Andragogika a personální řízení FF UK) s dlouhodobou praxí (cca 13 let) v oblasti mezilidských vztahů, poradenství a osobnostního rozvoje, s hlubokým zájmem o problematiku a s nadšením z práce s lidmi. Garanti mají nejen teoretické znalosti na vysoké úrovni, ale taktéž jsou schopni zdravé sebereflexe, mají skutečný zájem o svůj vlastní rozvoj a to nejen po stránce profesní, ale i lidské, jsou sami k sobě odpovědní z hlediska svého sebepoznání a přistupují ke své práci s přihlédnutím k filosofickému rámci jejich profese. Garanti i lektoři se neustále vzdělávají a vzájemně se kontrolují pomocí supervize. Samozřejmostí je dodržování jasně daného etického rámce, který zapadá do jejich hodnotového žebříčku i životního postoje.

Plně si uvědomujeme odpovědnost, kterou máme při realizování rozvojových aktivit. Ctíme hodnoty našich klientů a respektujeme plně jejich individualitu i s jejich specifiky. Nesoudíme a nehodnotíme, snažíme se být partnerem - partnerem rovnocenným a při tom partnerem, který je schopen nabízet podněty – nejen faktické, ale především lidské. Partnerem můžeme být samozřejmě jen tehdy, když se dostaneme na dostatečnou úroveň znalostní i osobnostní. Domníváme se, že tato kritéria splňujeme.

Pořádání akcí se zaměřením na osobnostní rozvoj je tedy i určitým životním postojem, který zastáváme. Školíme nejen v souladu s požadavky zadavatele, ale především se svým přesvědčením, což motivuje a stimuluje naše klienty. Dá se říci, že se umíme při realizaci rozvojových aktivit vyladit do stavu plynutí tzv. stavu „flow“, což přispívá k úspěšnému přijetí ze strany klientů a i jim tato atmosféra napomáhá k vyladění se do stavu „flow“.

Jak přistupujeme k rozvoji osobnosti

Plně si uvědomujeme specifika dospívajících i klientely dospělé (se skupinou dětí do 14 let a se skupinou seniorů nepracujeme). Nechceme nijak klienty vychovávat – považujeme to za nereálné a především za nevhodné, chceme pouze nabízet podněty – je naším přáním, aby si každý „vzal“, co chce. Odborná literatura i praxe ukazuje, že pro naplnění cílů je nezbytná investice ze strany klienta – nejen stupeň otevření se novým zážitků, ale i vlastní iniciativa, sebereflexe a zamyšlení se nad sebou samým. Platí, že „čím víc klienti dají, tím víc dostanou“ - ideální je tedy vlastní odhodlání a aktivita i ze strany účastníků.

Vzdělávání dospělých má svá úskalí nejen z hlediska psychologického a sociálního, ale i z hlediska ekonomického a filosofického. Nezapomínáme na to a snažíme se být tematicky flexibilní, dbáme na poznávání klienta a respektujeme jeho potřeby a očekávání.

Uvědomujeme si, že se člověk učí celý život, ať už cíleně či bezděčně; v oblasti profesní nebo mezilidské. Zaměřujeme se na takové kompetence, které jsou hodnotné nejen pro život profesní, ale i osobní, snažíme se zaměřit na kompetence klíčové – přenositelné. Chápeme, že některé kompetence klienti mohou získat sami - nabízíme, že je můžeme podpořit a tento proces zdravě a smysluplně urychlit.

Přestože rozvojové aktivity vždy cílíme na nějakou konkrétní oblast, vítáme a počítáme s vedlejšími efekty, které naše rozvojové aktivity přinesou. I jim věnujeme dostatečnou pozornost a umíme pracovat i s potenciálními neuvědomovanými efekty. Snažíme se o maximální spontánnost, aby naše programy byly efektivní a s dlouhodobým pozitivním vlivem na klienta.

Chceme u našich klientů prohlubovat jejich sebepoznání (pracujeme s modelem Johariho okénka) a posouvat hranice možností takovým směrem, aby došlo k samovolnému získávání zkušeností a prožitků, které přinesou klientům prospěch.

Styl naší práce

Jak bylo výše naznačeno, styl naší práce vychází nejen z teoretických poznatků, ale i z dlouhodobé praxe a vlastních zkušeností v oblasti osobnostního rozvoje. Snažíme se o syntézu uvedených předpokladů do takového celku, aby byl užitek pro klienta maximalizován a to v prostředí, které pro něj bude příjemné a uvolňující, avšak přesto plné podnětů a možností, jak posouvat vlastní hranice v psychologicky bezpečném prostředí.

Používáme jednak speciální didaktické postupy, jejich syntézu, ale i klasické didaktické metody – jejich výběr záleží na optimálním přístupu pro konkrétní skupinu či jednotlivce. Bereme v úvahu, že žádnou metodu nelze považovat za universální, snažíme se o harmonizaci jednotlivých přístupů tak, aby se představy klienta prolínaly s naším posláním a přesvědčením. Za ideální tedy považujeme dlouhodobou spolupráci s klientem, při které je možné nejlépe tuto rovnováhu vybalancovat.

Veškeré programy, které realizujeme, mají interaktivní podobu. Nejedná se o formu přednášky, klasického kurzu či semináře. Pracujeme s vlastní aktivitou klientů – iniciujeme modelové situace a pomocí „her“ předáváme klientům podněty k zamyšlení či informace dle stanovených cílů zadavatele. Jedná se o „bezpečné prostředí“, ve kterém dojde ke zprostředkování takových zážitků, ze kterých pomocí zpětné vazby klienti čerpají zkušenosti přenositelné do pracovního či osobního života.

Formálně čerpáme z principů zážitkové pedagogiky ve spojení s principy sociálního učení s využitím skupinové dynamiky. Přestože nerealizujeme sociálně psychologický výcvik, opíráme se o některé jeho poznatky, abychom dbali na bezpečí našich klientů. Dále vycházíme z jednoho z modelů sebepoznání tzv. Johariho okénka. Důležitým principem je pro nás aplikovatelnost do skutečného života, kde se inspirujeme teorií Kolbova cyklu učení. Vzhledem k tomu, že nám jde o přenositelnost získaných dovedností, napojujeme naše rozvojové programy na koncept klíčových kompetencí. Výše uvedené principy se velmi dobře realizují právě formou hry, při které dochází k celkovému “pohlcení“ klientů a je navozen tzv. stav flow (plynutí). Výše uvedené informace jsou rozvinuty a upřesněny v jednotlivých dokumentech níže.

Zaměřujeme svou pozornost na potřebu zaměstnavatelů disponovat lidmi, kteří svou práci umějí, dělají ji rádi a dobře. Stejně tak jako v pracovní praxi, i u tohoto typu rozvojového programu platí, že ne vše lze nastudovat „pasivně“, ne vše lze nastudovat zcela. Máme na mysli nejen nutnost praktického nácviku konkrétních dovedností, ale i rozvoje osobnosti jako „vedlejšího produktu“.

Vzhledem k hravé a aktivní formě našich programů v bezpečném modelovém prostředí můžeme uchopovat i témata, která mají přesah, a kde bývá těžké předat informace klasickou formou.

Přístup ke klientovi

Náš přístup ke klientovi považujeme za velice otevřený a odpovědný. Maximálně se snažíme o vnímání druhých, o jejich přijetí takových, jací jsou - bez jakýchkoli hodnotících soudů. Vítáme specifika a individualitu, rádi se učíme navzájem, rádi poznáme takové klienty, kteří i nám přinesou osobnostní rozvoj, přestože to není cílem.

Vzhledem k těmto východiskům chceme společně se zadavatelem stanovit takové cíle, které budou optimální pro společnost jako celek a pro účastníky kurzu to budou takové cíle, se kterými se budou moci ztotožnit a jejich reakce dovolí maximální spontaneitu. Ideální je vzájemné vyladění představ a požadovaných efektů při osobní schůzce.

Při realizaci rozvojového programu se řídíme nejen etickými pravidly, ale i pravidly, které zaručí naprosté psychické bezpečí klientů. Každý může kdykoli ukončit program, nemusí se nutit do ničeho, o co nemá zájem. Snažíme se tedy klienty stimulovat a vzbudit v nich individuální touhu účastnit se rozvojových aktivit. Dbáme na to, aby se jasně oddělily zážitky, které jsou ve formě zkušeností přenositelné do běžného života a zážitky, které mají prostor pouze „teď a tady“. Zakládáme si na toleranci a vzájemném respektu.

Druhy a oblasti rozvojových programů

Jak bylo uvedeno, veškeré naše rozvojové programy připravujeme na míru, aby tak byl maximalizován přínos pro klienta. Realizujeme jak programy individuální, tak i skupinové; jednorázové i dlouhodobé; tematicky zaměřené i obecně definované; nevyhraňujeme se z hlediska postavení a profesního zařazení klientů – programy jsme schopni sestavit na míru školním skupinám i top managementu. Náš přístup podle přání klienta může být inovativní i konzervativní.

Zaměřujeme se především na „měkké dovednosti“, tzv. soft skills, na klíčové kompetence a na sebepoznání jako takové. Do rozvojového programu můžeme zahrnout oblasti jako je komunikace, vnímání, kooperace, motivace apod. Ilustrativní přehled oblastí, se kterými pracujeme naleznete zde.

Cíle

Naším hlavním cílem je klient, který bude mít dobrý pocit sám ze sebe, ze své vlastní hodnoty s kladným vztahem k sebepoznání a dalšímu osobnostnímu rozvoji. Je pro nás důležité, aby klient přišel do kontaktu sám se sebou a to zábavnou formou, způsobem, který ho upoutá a pomůže mu posunout své vlastní hranice.

Neméně důležitým cílem je poskytovat takové rozvojové programy, které umožní rozvoj schopností, které se nelze naučit z knih, dovedností, které mohou být z větší či menší míry vrozené a je jen třeba je rozvíjet a kontinuálně na nich pracovat. Nabízíme takové vzdělávání, které umožní pohled na sebe sama prostřednictvím „zrcadla“, které nám nastavují druzí. Zrcadla, do kterého nemusí být vždy ten nejpříjemnější pohled, ale přesto může pomoci nahlédnout do nitra našeho já, na dno naší „duše“. A my chceme být v tomto smyslu průvodcem, který proces usnadní a zážitky prohloubí, který podpoří klienta směrem, který je pro něj důležitý a který odpovídá jeho hodnotovým žebříčkům či touhám.

Musíme taktéž zmínit, že kromě výše uvedeného chceme i to, aby klient měl zájem o svůj osobnostní rozvoj po celý život, aby se nebál pohlédnout na své nitro a na své schopnosti i dovednosti kritickým pohledem. Nejedná se nám o snahu o dokonalost, není cílem být bezchybný, ale dělat pro svůj rozvoj to, co je v silách každého z nás - umět se pohybovat mezi lidmi, umět s nimi komunikovat a pracovat, být schopen přiměřené sebereflexe. Cílem je, aby klient sám internalizoval určité postoje a rozvíjel se neustále. Pokud budete mít zájem, můžete si přečíst teoretická východiska, se kterými pracujeme, a dovolte nám nabídnout vám i něco k zamyšlení. Principy naší práce jsou níže v jednotlivých dokumentech nastíněny z hlediska teoretického, rádi vám přiblížíme styl našeho uvažování netradičním způsobem – zamyslete se s námi nad uvedenými výroky. Co si o nich myslíte? Napadá vás něco? Najdeme společný cíl?

Spolupráce s námi

Věříme, že výše uvedený text ve vás vzbudil zájem a možná vám dal hned několik podnětů k vlastnímu rozvoji či podnětů k zamyšlení. V případě, že vás náš přístup a nástin rozvojového programu v jakémkoli směru oslovil, potěší nás, když budeme mít možnost upřesnit vám osobně, proč považujeme tento způsob osobnostního rozvoje za nejvhodnější a nejpřínosnější. Rádi vám představíme sebe samé, ale i profesionalitu, osobní zapálení i naši specifičnost.

Rádi vám zodpovíme písemně (info@cordatum.cz) či osobně jakékoli dotazy. Budeme se těšit na případnou spolupráci s vámi.

Cordatum Praha, z.s.

acrobat_logo.gif, 280BModel sebepoznání – Johariho okénko

acrobat_logo.gif, 280BKlíčové kompetence – teoretická východiska

acrobat_logo.gif, 280BKlíčové kompetence – jejich získávání

acrobat_logo.gif, 280BKlíčové kompetence – pojetí Belze a Siegrista

acrobat_logo.gif, 280BZážitková pedagogika – teoretická východiska

acrobat_logo.gif, 280BKolbův cyklus učení

acrobat_logo.gif, 280BStav plynutí – flow

acrobat_logo.gif, 280BZóny komfortu a stresu

acrobat_logo.gif, 280BSociálně psychologický výcvik – teoretická východiska

acrobat_logo.gif, 280BManažerské kompetence

acrobat_logo.gif, 280BTrénink manažerských dovedností – teoretická východiska

acrobat_logo.gif, 280BPojetí inteligence a její rozvíjení

acrobat_logo.gif, 280BOblasti možného rozvoje

acrobat_logo.gif, 280BK zamyšlení ...

. . .

Cordatum Praha z.s. © 2011 - 2023 | kontakt | Design & code by Štěpán Slíž